Programs by Campus

Indianapolis

Biostatistics
Faculty

Curriculum
Courses
Faculty

Program Directors

Professor Ying Zhang, Professor Ben Boukai*

Graduate Faculty

(An asterisk [*] denotes membership in the University Graduate School faculty with the endorsement to direct doctoral disser­tations.)

Professors

Benzion Boukai*, Sujuan Gao*, Siu L. Hui*, Barry P. Katz*, Lang Li, Jyotirmoy Sarkar*, Wanzhu Tu, Con­stantin Yiannoutsos*, Ying Zhang

Associate Professors

Fang Li*, Xiaochun Li, Patrick O. Monahan, Hanxiang Peng, Su­san M. Perkins, Chandan K. Saha, Changyu Shen*

Assistant Professors

Jaroslaw Harezlak*, Hai Liu, Ziyue Liu, Fei Tan*, Huiping Xu, Zhangsheng Yu*, Wei Zhang, Jian Zou

Academic Bulletins

PDF Version

Click here for the PDF version.